Privaatsustingimused

PILETIKESKUS* (edaspidi ka „Sviby OÜ“) on võtnud endale kohustuse kaitsta oma Klientide privaatsust. Sellest lähtuvalt on koostatud käesolevad privaatsustingimused, mis käsitlevad Kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist.

*Kõik Privaatsustingimustes kasutatavad mõisted on avatud www.piletikeskus.ee Kasutajatingimustes.

 1. Üldsätted
  1. Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmete vastutav töötleja on Korraldaja kuna isikuandmete kogumine piletimüügil on seotud Korraldaja soovide ja juhistega, mitte Sviby OÜ soovidega. Sviby OÜ kogub, töötleb ja säilitab isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, arvelduskonto number, maksekaardi detailid) volitatud töötlejana kui tegemist on Korraldaja poolt soovitud teenuse pakkumisega st Sündmuse jaoks. Sviby OÜ ise kogub, töötleb ja säilitab isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, arvelduskonto number, maksekaardi detailid) vastutava töötlejana üksnes juhtudel, mis puudutavad www.piletikeskus.ee kasutajakonto loomist, www.piletikeskus.ee kui veebilehe, mobiilirakenduse ja platformi tarkvara arendamist ja kasutajastatistikat, www.piletikeskus.ee kinkepiletite müügil ning loosikampaaniatega seoses (edaspidi vastutav ja volitatud töötleja koos „Andmetöötleja“ selles osas, mis puudutab Sündmuse piletite ostul esitatud andmete töötlemist) st nendel juhtudel, kus ei ole tegemist andmete töötlemisega Sündmuse jaoks kuid mobiilirakenduse ja veebikeskkonna toimimiseks, teenuse arendamiseks, registreeritud kasutajatega suhtlemiseks. Registreerimata kasutajate puhul töötleb Piletikeskus üksnes maksega seotud andmeid ja e-posti aadressi, kuna muidu pole võimalik Sündmuse pileteid Piletikeskuse kaudu osta. Korraldajale edastatakse anonümiseeritud andmed ostetavate piletite kohta, nii registreeritud kui registreerimata ostjate puhul.
  2. Andmesubjekt privaatsustingimuste tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid Andmetöötleja töötleb.
  3. Andmesubjekt privaatsustingimuste tähenduses on igaüks, kes ostab Andmetöötleja kodulehelt www.piletikeskus.ee või mobiilirakendusest tooteid või teenuseid.
  4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb Andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.
 2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine
  1. Isikuandmed, mida Andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud kodulehelt www.piletikeskus.ee ja mobiilirakendusest.
  2. Andmetöötleja kogub, korraldab, kasutab ja haldab Andmesubjekti isikuandmeid, mida Andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel või mobiilirakenduses kaupu või teenuseid ostes Andmetöötlejale jagab privaatsustingimustes määratletud töötlemise eesmärkidel (p 3.3) ja töötlemise alustel (p 3.2)
 3. Klientide isikuandmete töötlemine
  1. Andmetöötleja töötleb Pileti ostmisel järgnevaid Andmesubjekti andmeid: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, arvelduskonto number, maksekaardi detailid. Juhul kui Andmesubjekt ei esita neid andmeid, ei ole võimalik www.piletikeskus.ee lehe või mobiilirakenduse kaudu Korraldaja Pileteid osta.
  2. Andmetöötleja töötleb isikuandmeid nõusoleku alusel, lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks, juriidilise kohustuse täitmiseks või õigustatud huvi korral.
   1. Nõusoleku alusel töötleb Andmetöötleja isikuandmeid vaid selles ulatuses ja nendel eesmärkidel, milleks on Andmesubjekt oma nõusoleku andnud. Nõusolekut võib igal hetkel tagasi võtta, saates abi@piletikeskus.ee vastava avalduse.
   2. Lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks töötleb Andmetöötleja isikuandmeid, mis on vajalikud Andmetöötleja ja Andmesubjekti vahel kokkulepitud õiguste ja kohustuste täitmiseks (sh punktis 3.1. nimetatud isikuandmeid PILETIKESKUSE põhiteenuse võimaldamiseks ning kasutajatingimustest tulenevate kohustuste täitmiseks).
   3. Juriidiliste kohustuste täitmiseks töötleb Andmetöötleja isikuandmeid, kui Andmetöötlejale tuleneb seadusest või muudest õigusaktidest vastav kohustus (sh nimi ja makse andmed raamatupidamisseadusest tulenevate nõuete täitmiseks).
   4. Õigustatud huvi alusel töötleb Andmetöötleja isikuandmeid, mis on vajalikud ärilistel eesmärkidel, muuhulgas teenuse kvaliteedi parandamiseks ja äritegevuse edendamiseks sealhulgas arvestades Andmesubjekti põhiõigusi ja -vabadusi (sh informatiivseid teavitusi PILETIKESKUS uuendustest, hooldustöödest, kinkepileti pakkumistest, käimasolevatest loosimistest). Õigustatud huvi analüüsiga saab tutvuda edastades vastava päringu abi@piletikeskus.ee.
  3. Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on:
   1. PILETIKESKUS teenuste toimimise tagamine;
   2. kliendihaldus, mille raames toimub kliendile Sündmuse pileti müümine ning Sündmusele eelnevalt, selle ajal ja sellele järgnevalt Sündmusega seonduva info edastamine;
   3. maksetega seonduv tegevus, raamatupidamine;
   4. otseturundus ESS 103 1 kohaselt.
  4. Isikuandmete säilitamine
   1. Andmetöötleja säilitab isikuandmeid, kuni see on vajalik eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid koguti, välja arvatud juhul kui õigusaktidest tulenevad Andmetöötlejale muud säilitamise nõuded. Täpsemalt on säilitamine järgnev: nõusoleku alusel kuni nõusoleku tagasivõtmiseni (avaldus saata abi@piletikeskus.ee); lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks kuni lepingust tulenevate nõuete esitamiseks seaduses sätestatud tähtaja saabumiseni, milleks on seaduse järgi 3.aastat alates andmete esitamise ajast, va tahtliku rikkumise korral kui see on 10.aastat alates rikkumise toime panemisest; juriidilise kohustuse täitmiseks 7 aastat (raamatupidamisseadusest tulenevalt); või õigustatud huvi korral kuni võimalike nõuete esitamiseks seaduses sätestatud tähtajani, milleks on seaduse järgi 10.aastat.
   2. Andmetöötleja kustutab Andmesubjekti isikuandmed kui säilitamistähtaeg on möödunud või kui nõusolek isikuandmete töötlemiseks on tagasi võetud (kohaldub kui isikuandmete töötlemise õiguslik alus on nõusolek).
  5. Andmetöötlejal on õigus Andmesubjektide isikuandmeid jagada Sündmuse Korraldajaga (Korraldaja kui vastutav töötleja ei oma automaatselt ligipääsu Andmesubjekti andmetele), ja volitatud Andmetöötlejatega st Sviby OÜ-le raamatupidamisteenust pakkuv ettevõte seoses kliendi maksetega (huvi korral saab Sviby OÜ klienditoest abi@piletikeskus.ee rohkem infot); transpordi- ja kullerettevõtted prinditud piletite või Sündmusega seotud tellitud kauba saatmiseks (ainult juhul, kui Andmesubjekt ise vastavat teenust tellib, teenusepakkuja nimi on tellimisel näha); ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted juhul kui Korraldaja Sündmus toimub ülekande vahendusel; ja maksete teostamiseks volitatud töötleja Montonio Finance OÜ.
  6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab Andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.
 4. Andmesubjekti õigused
  1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.
  2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.
  3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.
  4. Kui Andmetöötleja töötleb Andmesubjekti isikuandmeid Andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on Andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta, edastades vastava sisuga e-kirja Piletikeskuse klienditoele abi@piletikeskus.ee.
  5. Andmesubjektil on õigus andmete kustutamisele tema kirjaliku avalduse alusel vastavalt IKÜM, v.a. juhul kui Andmetöötlejal on juriidiline kohustus andmeid säilitada. Isikuandmete esitamine on kohustuslik eeltingimus www.piletikeskus.ee teenuste kasutamiseks, mistõttu ei saa andmete kasutamise keelamisel Andmesubjektile teenust osutada, v.a juhul kui isikuandmete töötlemise aluseks on üksnes nõusolek. Sviby OÜ ei vastuta sellest tulenevate kahjude eest.
  6. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda PILETIKESKUSE klienditoe poole aadressil abi@piletikeskus.ee.
  7. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee, info@aki.ee, Tatari 39, Tallinn, Eesti).
 5. Lõppsätted
  1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus ehk IKÜM), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.
  2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, igal ajahetkel kehtivad parajasti PILETIKESKUSES avaldatud privaatsustingimused.
  3. Privaatsustingimused kehtivad alates 26.10.2023